Projekt pn. „ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej” to rozszerzenie i uzupełnienie realizowanego od jesieni 2018 r. „Programu zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej”.

Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej oraz usprawnienie procesów w obszarze zarządzania Uczelnią.

Okres trwania projektu: 1 września 2019 r. - 31 sierpnia 2023 r. 

Całkowita wartość projektu 7 729 066,72 zł 

Nowy projekt zakłada organizację staży, certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych dla studentów. W jego ramach zmodyfikowany zostanie także program studiów na Wydziale Mechanicznym oraz na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Na wsparcie mogą też liczyć słuchacze studiów doktoranckich. Ponadto zorganizowane zostaną szkolenia i kursy dla pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej uczelni.

W ramach projektu realizowane zostaną następujące działania: 

  • Utworzenie i implementacja informatycznych narzędzi zarządzania PK;
  • Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych i prezentacyjnych oraz prowadzenia dydaktyki w języku obcym wsparcie dla 36 osób;
  • Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej i administracyjnej w zakresie m.in. zarządzania zespołem, finansami Uczelni i absorpcji środków – wsparcie dla 65 osób;
  • Poprawa jakości, dostępności i skuteczności programów kształcenia, dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie studentów w praktyczne umiejętności poprzez modyfikację specjalności, a następnie ich realizację na kierunku Informatyka i Transport;
  • Podniesienie kompetencji Studentów Politechniki Koszalińskiej poprzez realizację:
  1. szkoleń certyfikowanych, zajęć warsztatowych, zadań praktycznych i wizyt studyjnych rozwijających kompetencje lub kwalifikacje zawodowe, informatyczne, językowe, komunikacyjne, analityczne i w zakresie przedsiębiorczości dla 359 studentów;
  2. wysokiej jakości programów stażowych rozwijających kompetencje spójne z efektami kształcenia na realizowanym kierunku studiów dla 222 studentów;
  • Dostosowanie programów studiów doktoranckich w sposób umożliwiający 6 doktorantom nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami naukowymi, ułatwiających prowadzenie badań w interdyscyplinarnym środowisku;